1. خط مشی و اهداف انتشار دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-7

10.30497/ies.2012.1450

محمدمهدی عسکری (سردبیر)