1. پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-37

10.30497/ies.2009.1067

محمد هادی زاهدی وفا؛ عادل پیغامی