1. بررسی آیات ربا و احکام آن

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 183-213

10.30497/ies.2009.1073

حسین غفوری چرخابی