1. ارزیابی کارایی موقوفه‌های شهر زاهدان

دوره 13، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 313-338

10.30497/ies.2020.75474

مرتضی عزتی؛ مجید دهمرده؛ نازیلا جهانتیغ