1. مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 345-372

10.30497/ies.2019.2524

سیدمهدی زریباف؛ محمود عیسوی؛ امیر خادم علیزاده


2. اثر متغیّرهای کلان بر بانکداری بدون ربا در ایران

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 207-224

10.30497/ies.2017.1993

محمود عیسوی؛ احمد موید فرد


3. سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک‌های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-172

10.30497/ies.2016.1801

محمود عیسوی؛ وهاب قلیچ