1. مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت

دوره 12، شماره 1، آبان 1398، صفحه 345-372

10.30497/ies.2019.2524

سیدمهدی زریباف؛ محمود عیسوی؛ امیر خادم علیزاده