1. روایتی عدالت ‏بنیان از اقتصاد «اثباتی»؛ تقریری از کارکرد علم اقتصاد و نسبت آن با علم اقتصاد اسلامی

دوره 13، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 155-180

10.30497/ies.2020.75469

محمد جواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر


2. جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-62

10.30497/ies.2020.2774

غفور خوئینی؛ ابوالحسن مجتهد سلیمانی؛ مهدی نجفی ضیاء


3. شناسایی و اندازه‌گیری شاخص عدالت و کارایی در نظام بانکی؛ موردمطالعه: بانک توسعه صادرات ایران، استان اصفهان

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-146

10.30497/ies.2015.1758

حسین عیوضلو؛ مجید کریمی


4. عدالت به‌مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش‌شناختی در اقتصاد اسلامی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 147-178

10.30497/ies.2015.1759

سیدمهدی زریباف؛ علی‌اکبر ناسخیان؛ علی سعیدی


5. تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده‌آل اسلامی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-32

10.30497/ies.2015.1616

ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری


6. گونه شناسی نظریات عدالت مبتنی بر ابعاد فلسفی؛ روشی در تبیین ماهیت مفهومی عدالت

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 59-95

10.30497/ies.2011.1090

محمد صادق تراب زاده جهرمی؛ علیرضا سجادیه


7. نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 125-140

10.30497/ies.2011.1092

محمد لشکری؛ صادق بافنده ایمان دوست


8. جایگاه حقیقت و اعتبار در مبانی فلسفی اقتصاد

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 89-116

10.30497/ies.2010.1085

سید احسان خاندوزی


9. معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه¬های جان راولز و شهید مطهری

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 145-163

10.30497/ies.2010.1087

وهاب قلیچ


10. گستره موضوع شناختی در پژوهش¬های ناظر بر مباحث عدالت و توسعه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 27-65

10.30497/ies.2010.1075

عادل پیغامی


11. تحلیل مبادی هستی‌‌شناختی و معرفت‌‌شناختی مسئلة عدالت در اندیشة استاد شهید مرتضی مطهری(ره)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 173-200

10.30497/ies.2008.2413

عادل پیغامی