1. نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به‌شرط‌تملیک بانک

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-32

10.30497/ies.2021.75614

محمود اکبری؛ صادق الهام


2. تبیین مفهوم خلق پول از هیچ در نظام بانکداری متعارف و حرکت به‌سمت بانکداری اصل ذخیره کامل: کاربردی از مدل سازگار جریان ـ سهام

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 33-80

10.30497/ies.2021.75615

داود محمودی نیا؛ میرهادی حسینی کندلجی؛ لیلا برهانی


3. ‌حریم‌های ربا در فقه اسلامی؛ دلالت‌هایی برای الگوی بانکداری اسلامی‌

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 309-336

10.30497/ies.2021.75623

سیدامراله حسینی


4. نقدی بر نظریه بهره بانکی در مطالعات بانکداری اسلامی با تکیه بر تأثیر خلق پول در تعیین نرخ بهره

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-34

10.30497/ies.2020.2773

میثم خسروی؛ کامران ندری


5. بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-128

10.30497/ies.2018.2232

سید حسن قوامی؛ سید محمدرضا سید نورانی؛ تیمور محمدی؛ منصور رنجبر


6. ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008)

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-118

10.30497/ies.2016.1899

مهدی صادقی شاهدانی؛ داود نصرآبادی


7. ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 173-198

10.30497/ies.2016.1802

سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی


8. امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-56

10.30497/ies.2015.1755

سیدعباس موسویان؛ کامران ندری؛ حسین میسمی


9. تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت‌هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-91

10.30497/ies.2012.1103

حسین میسمی؛ سید عباس موسویان؛ محسن عبدالهی؛ حامد امرالهی