1. اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-160

10.30497/ies.2017.2109

رضا محمدپور؛ قهرمان عبدلی؛ محسن مهرآرا


2. اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 199-226

10.30497/ies.2016.1803

حسین صادقی سقدل؛ یاور خانزاده


3. پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 153-182

10.30497/ies.2014.1602

مهدی طغیانی؛ مرتضی درخشان؛ خدیجه نصرالهی


4. انطباق نظریه بازی ها (الگوی مدیر - عامل) در عقد مشارکت مدنی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 165-183

10.30497/ies.2012.1106

قهرمان عبدلی؛ سید حسن قوامی


5. چالش‌‌های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 77-112

10.30497/ies.2008.2410

داود نصرآبادی؛ احمد شعبانی