1. اوراق جعاله، ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت نفت‌وگاز

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 218-248

10.30497/ies.2019.2364

حسین شیرمردی احمدآباد


2. سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک‌های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-172

10.30497/ies.2016.1801

محمود عیسوی؛ وهاب قلیچ


3. تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 159-191

10.30497/ies.2014.1565

زینب وثوقی؛ محمد واعظ برازانی؛ حجت اله عبدالملکی


4. تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه گذاری

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 29-58

10.30497/ies.2012.1445

علی حسن زاده؛ اعظم احمدیان