1. تأثیر انفاق بر توزیع درآمد در استان‌های مختلف ایران (‌رویکرد داده‌های تابلویی)

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 337-370

10.30497/ies.2021.75624

محمد غفاری فرد؛ هادی میرزایی


2. بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-58

10.30497/ies.2016.1897

مسعود همایونی‌فر؛ علی چشمی؛ فاطمه یاقوتی جعفرآباد


3. نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 83-101

10.30497/ies.2012.1447

صادق بختیاری؛ حسین میسمی؛ محمد سلیمانی