1. بافت‌نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 113-140

10.30497/ies.2018.2339

جعفر ترک زاده؛ فاطمه عبدشریفی


2. شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 78-116

10.30497/ies.2017.1989

رضا یارمحمدی؛ آذر عادل؛ غلامرضا مصباحی مقدم


3. بررسی تأثیر کاهش درآمد نفت بر واردات کالاهای واسطه‌ای؛ نتایجی برای اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-148

10.30497/ies.2017.1990

احمد شعبانی؛ سیدعلی سبحانی‌ثابت


4. ایجاد خوشه‌های تأمین مالی، الگویی مناسب در بسترسازی اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع دانش‌بنیان

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 179-206

10.30497/ies.2017.1992

احمد بهاروندی


5. قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-52

10.30497/ies.2014.1558

مسعود درخشان


6. «اوراق دوسویه ارزی»، رویه‌ای برای معاملات ارزی در یک اقتصاد مقاومتی نوعی

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 93-104

10.30497/ies.2013.1454

اصغر ابوالحسنی؛ احمد بهاروندی