1. چشم‌اندازهای نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 181-210

10.30497/ies.2021.75619

محمد جواد توکلی


2. پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-148

10.30497/ies.2016.1900

ایمان باستانی‌فر؛ علی‌اصغر هادوی‌نیا


3. روش‌شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-68

10.30497/ies.2015.1617

علیرضا پورفرج؛ محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی؛ حبیب انصاری سامانی