دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تبیین الگوی تأثیر و تأثر نهاد و رفتار انسانی براساس آموزه‌های اسلامی و کاربرد آن در ارائه سناریو‌های حمایت‌کننده از کالای داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 07 تیر 1401

10.30497/ies.2022.240261.1931

محمد مهدی کاظمی؛ احمد گوگردچیان؛ خدیجه نصراللهی؛ محمد واعظ برزانی


بررسی آثار اقتصادی مولفه های اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 11 تیر 1401

10.30497/ies.2022.240654.1949

محمد غفاری فرد؛ غلام عباس علمدار


محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) برای اوراق مالی اسلامی (صکوک) (مطالعه موردی اوراق مرابحه، اجاره و مشارکت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 11 تیر 1401

10.30497/ies.2022.240701.1953

رفیع حسنی‌مقدم


تحلیل سفارش‌های پنهان در معاملات سهام براساس قاعده ممنوعیت غرر در فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 11 تیر 1401

10.30497/ies.2022.240781.1959

محمدحسین شریعتی نیا؛ حسین حسن زاده سروستانی؛ مهدی صادقی شاهدانی


تدوین مدل پذیرش بیمه تکافل در شرکت های بیمه ای کشور از منظر شاخص های آمادگی سازمان بر اساس ترکیب ISM-SEM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 11 تیر 1401

10.30497/ies.2022.241481.2007

کاظم امجدی؛ یدالله رجایی؛ محمد دالمن پور؛ اشکان رحیم زاده


مواجهه عالمان دین با پیدایش بانک در ایران و دلالت های آن، به روش تحقیق تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 11 تیر 1401

10.30497/ies.2022.241782.2027

عباس یعقوب زاده مجرد؛ سید علی سبحانی ثابت


بررسی آثار عقود مبادله‌ای بانکی بر ارزش افزوده‌ی بخش خدمات در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 11 تیر 1401

10.30497/ies.2022.242053.2046

سید نظام الدین مکیان؛ مهدیه دهقان هراتی


واکاوی نظام بانکداری اسلامی- اجتماعی با مطالعه موردی بانک سپه و بانک انصار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 10 مرداد 1401

10.30497/ies.2022.241627.2017

محمد رضا یزدان پناه؛ کرامت الله راسخ؛ مجید رضا کریمی


آسیب‌شناسی کاربرد مشارکت مدنی در بانک‌های توسعه‌ای بر اساس نظر خبرگان و ارائه مرابحه پروژه‌ای به عنوان جایگزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 10 مرداد 1401

10.30497/ies.2022.240967.1973

حسین میثمی


ارزیابی فقهی و اقتصادی انتشار صکوک اجاره به شرط تملیک مبتنی بر سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 11 مرداد 1401

10.30497/ies.2022.241809.2030

حسن کیائی؛ صادق الهام؛ مصطفی سلطانی