ا

 • ابریشمی، حمید مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 107-131]

ب

 • بادپا، بهروز اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 83-112]

ت

 • تابلی، حمید بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 91-106]
 • تکلیف، عاطفه نظریه بازتاب پذیری سوروس از منظر روش‌ شناسی اقتصادی: نقد نظریه ابطال‌ پذیری پوپر با تأکید بر تفاوت علوم اقتصادی و تجربی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 7-34]

د

 • دانش، سیدحسین علی بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی (متعارف) از نظریه‌های عقلانیت در سایر دانشها [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 129-158]
 • درخشان، مسعود قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 7-52]

ر

 • رشیدی طغرالجردی، مصطفی مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 133-157]
 • رعایائی، مهدی مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 61-90]
 • رعایائی، مهدی نمایه سال ششم (پاییز و زمستان 92 و بهار و تابستان 93) شماره های 11 و 12 [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 193-198]

س

 • سبحانی، حسن مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 107-131]

ش

 • شعبانی، احمد زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال‌های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 35-60]

ص

ع

 • عبدالملکی، حجت اله تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 159-191]
 • عسکری، حشمت اله اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 83-112]
 • عسکری، محمدمهدی تحلیل مقایسه‌ای شاخص فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 53-82]

غ

 • غفورزاده، حسین تحلیل مقایسه‌ای شاخص فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 53-82]

ک

 • کاشیان، عبدالمحمد زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال‌های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 35-60]
 • کیائی، حسن مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 107-131]
 • کوچک زاده، اسما بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 91-106]

ل

 • لشکری، محمد بررسی رابطه ایمان به خدا بر رفتار مصرف کننده [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 113-128]

م

 • مصباحی مقدم، غلامرضا مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 61-90]
 • مقصودی، حمیدرضا مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 133-157]
 • مهرپارسا، زکیه بررسی رابطه ایمان به خدا بر رفتار مصرف کننده [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 113-128]

ن

 • نظری، حسن آقا بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی (متعارف) از نظریه‌های عقلانیت در سایر دانشها [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 129-158]

و

 • واعظ برازانی، محمد تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 159-191]
 • وثوقی، زینب تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 159-191]

ه

 • همتیان، مهدی مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 61-90]