ا

 • ابریشمی، حمید تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 155-172]
 • ابوالحسنی، اصغر ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 121-151]
 • اعتصامی، سیدامیرحسین امکان‌سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 173-209]
 • انصاری سامانی، حبیب روش‌شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 33-68]

ب

 • باستانی‌فر، ایمان تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده‌آل اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 7-32]
 • باقری، علی تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 57-86]

پ

 • پاداش، حمید تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 155-172]
 • پورفرج، علیرضا روش‌شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 33-68]

ح

 • حیدری، محمدرضا تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده‌آل اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 7-32]
 • حسنی، مجتبی الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده‌سازی آن در ایران [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 87-119]

د

 • درخشان، مرتضی پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 153-182]

ر

 • رنجبرفلاح، محمدرضا ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 121-151]

ز

س

 • سلیمی‌فر، مصطفی به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 31-55]

ش

 • شریف‌زاده، محمدجواد الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده‌سازی آن در ایران [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 87-119]
 • شعبانی، احمد بررسی مقایسه‌ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف متظاهرانه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 107-154]

ص

 • صاحب‌هنر، حامد به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 31-55]
 • صالح‌آبادی، علی امکان‌سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 173-209]

ط

 • طغیانی، مهدی پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 153-182]

ع

 • عسکری، محمدمهدی برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389 [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 69-106]

ف

 • فائزی، سیدمجتبی تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 155-172]
 • فراهانی‌فرد، سعید بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 7-30]

ق

 • قاسمی، فاطمه ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 121-151]

ک

 • کاشیان، عبدالمحمد برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389 [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 69-106]
 • کریمی، علی‌اکبر بررسی مقایسه‌ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف متظاهرانه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 107-154]
 • کشاورز، محسن بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 7-30]

گ

 • گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی روش‌شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 33-68]

م

 • مصباحی‌مقدم، غلامرضا امکان‌سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 173-209]
 • موسویان، سیدعباس ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 121-151]

ن

 • ندری، کامران ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 121-151]
 • نصرالهی، خدیجه پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 153-182]