آ

 • آقا موسی تهرانی، رضا ضوابط بهره‌برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 27-48]

ا

 • ایزدخواستی، حجت اثرات رفاهی رفتار مصرفی مبتنی‌بر مبانی ارزشی خانواده در اسلام؛ با تأکید بر تعدیل رجحان زمانی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 193-216]
 • اکبرزاده، مرتضی آسیب‌شناسی موانع توسعه بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 49-68]

ب

 • بادپا، مهدی اثر زکات بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 309-336]
 • بهزادی موحد، محمدامین مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان‌های منتخب ایران [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 89-112]

پ

 • پاک دات، سید مهدی بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 69-88]

ت

 • ترک زاده، جعفر بافت‌نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 113-140]
 • توکلی، محمد جواد تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 141-168]

ح

 • حیدریان، مریم نقش تعاونی‌های تولیدی و غیرتولیدی برکنترل تورم در استان کرمانشاه با تأکید براهمیت تعاون در اسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 273-308]
 • حسامی عزیزی، باقر مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان‌های منتخب ایران [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 89-112]
 • حسینی، سید عقیل مسأله عینیّت در اقتصاد اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 249-272]

ز

 • زاهدی وفا، محمد هادی نظریۀ انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه‌ بر مکتب اقتصادی شهید‌صدر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 169-192]

س

 • سعیدی، علی نظریۀ انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه‌ بر مکتب اقتصادی شهید‌صدر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 169-192]
 • سعدی، حسینعلی ضوابط بهره‌برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 27-48]
 • سیفی، محمد مهدی مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 337-360]
 • سلیمانی، محمد آسیب‌شناسی موانع توسعه بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 49-68]
 • سهیلی، کیومرث نقش تعاونی‌های تولیدی و غیرتولیدی برکنترل تورم در استان کرمانشاه با تأکید براهمیت تعاون در اسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 273-308]

ش

 • شیرمردی احمدآباد، حسین اوراق جعاله، ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت نفت‌وگاز [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 218-248]
 • شعبانی، احمد تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه‌سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران و ارائه یک الگو [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 361-406]
 • شکرزهی، مهرناز برآورد تابع هزینه‌های در راه خدا (بررسی خانوارهای شهر زاهدان) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-26]

ص

ع

 • عبدشریفی، فاطمه بافت‌نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 113-140]
 • عزتی، مرتضی برآورد تابع هزینه‌های در راه خدا (بررسی خانوارهای شهر زاهدان) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-26]
 • عسکری، محمد مهدی تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه‌سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران و ارائه یک الگو [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 361-406]

غ

 • غفاری، هادی مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان‌های منتخب ایران [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 89-112]

ک

 • کاشیان، عبدالمحمد تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه‌سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران و ارائه یک الگو [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 361-406]
 • کریمی، محمود مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 337-360]

م

 • محبی، محمدتقی تحلیل مقایسه‌ای أخذ دیرکرد توسط بانک‌ها در قانون جاری و طرح جدید عملیات بانکی بدون‌ربا و ارائه راهکار عملی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 407-432]
 • مرادی، سارا نقش تعاونی‌های تولیدی و غیرتولیدی برکنترل تورم در استان کرمانشاه با تأکید براهمیت تعاون در اسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 273-308]
 • مرتضوی، سید سلمان مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 337-360]
 • معرفی محمدی، عبدالحمید مسأله عینیّت در اقتصاد اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 249-272]

ن

 • نصیرخانی، پرویز برآورد تابع هزینه‌های در راه خدا (بررسی خانوارهای شهر زاهدان) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-26]