1. تأثیر چرخه‌های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM)

صفحه 7-38

10.30497/ies.2016.1797

صاحبه محمدیان‌منصور؛ ابوالقاسم گلخندان


2. طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن

صفحه 39-74

10.30497/ies.2016.1798

احمد شعبانی؛ عبدالمحمد کاشیان


3. تأمین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تأمین امنیت در جزیره‌العرب پیش از اسلام)

صفحه 75-104

10.30497/ies.2016.1799

الیاس نادران؛ محمدجواد شریف‌زاده


4. بررسی عوامل تعیین‌کننده سود خالص در بانکداری بدون ربا با تأکید بر تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب (مطالعه موردی: نظام بانکداری بدون ربا ایران)

صفحه 105-136

10.30497/ies.2016.1800

مهدی قائمی‌اصل؛ شهاب متین؛ صادق بافنده ایمان‌دوست؛ سیدمهدی موسوی‌بررودی


5. سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک‌های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی

صفحه 137-172

10.30497/ies.2016.1801

محمود عیسوی؛ وهاب قلیچ


6. ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی

صفحه 173-198

10.30497/ies.2016.1802

سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی


7. اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی

صفحه 199-226

10.30497/ies.2016.1803

حسین صادقی سقدل؛ یاور خانزاده


8. تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی

صفحه 227-260

10.30497/ies.2016.1804

مهدی طغیانی؛ امین مرادی باصیری