1. بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی

صفحه 7-36

10.30497/ies.2016.1896

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ رفیع حسنی‌مقدم


2. بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی

صفحه 37-58

10.30497/ies.2016.1897

مسعود همایونی‌فر؛ علی چشمی؛ فاطمه یاقوتی جعفرآباد


3. نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏گرایی دینی

صفحه 59-84

10.30497/ies.2016.1898

محمدهادی زاهدی‏‌وفا؛ محمدمهدی عسکری؛ محمد نعمتی؛ مهدی موحدی بکنظر


4. ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008)

صفحه 85-118

10.30497/ies.2016.1899

مهدی صادقی شاهدانی؛ داود نصرآبادی


5. پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی

صفحه 119-148

10.30497/ies.2016.1900

ایمان باستانی‌فر؛ علی‌اصغر هادوی‌نیا


6. تحلیل‌مقایسه‌ای اقتصاد تنظیم‌گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

صفحه 149-176

10.30497/ies.2016.1901

فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی؛ محمدرضا شکوهی؛ محمد عظیم‌زاده آرانی


7. بررسی آثار و ثمرات اقتصادی ایفاء کیل و میزان (با استفاده از نظرات علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

صفحه 177-198

10.30497/ies.2016.1902

محمد سلیمانی؛ مرتضی عربلو


8. نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری

صفحه 199-288

10.30497/ies.2016.1903

خلیل‌اله احمدوند؛ محمد توحیدی