اخذ اعتبار علمی ـ پژوهشی دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

به اطلاع مؤلفین مقالات و پژوهشگران محترم می رساند در جلسه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مورخ 25/2/1392 و طی نامه شماره 35924/18/3، دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) از شماره 7 (پاییز و زمستان 1390) موفق به اخذ اعتبار علمی ـ پژوهشی شده است.

این موفقیت علمی را به همه اساتید، ‌دانشجویان، پژوهشگران و مسئولین مجله تبریک عرض می نماییم.