تمدید اعتبار علمی پژوهشی دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

پیرو نامه شماره 3/3/113228 مورخ 1392/7/21 اعتبار علمی پژوهشی دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی تا آبان ماه 1393 تمدید گردیده است.