مقالات تصویب شده برای چاپ در دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی شماره 14 (بهار و تابستان 1394)

1- تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده‌آل اسلامی

            ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری

2- روش‌شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی

            علیرضا پورفرج؛ محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی؛ حبیب انصاری سامانی

3- برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389       

            محمدمهدی عسکری؛ عبدالمحمد کاشیان

4- بررسی مقایسه‌ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف متظاهرانه

            احمد شعبانی؛ علی‌اکبر کریمی

5- تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد

            سیدمجتبی فائزی؛ حمید ابریشمی؛ حمید پاداش

6- امکان‌سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام

            غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ علی صالح‌آبادی؛ سیدامیرحسین اعتصامی