مقالات تصویب شده برای چاپ در دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی شماره 15 (پاییز و زمستان 1394)

1- مقاله «بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی» 

         دکتر سیدعدنان لاجوردی، محسن رضایی صدرآبادی و دکتر ابولقاسم توحیدی نیا

2- مقاله «امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین به عنوان جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی» 

          دکتر سیدعباس موسویان، دکتر کامران ندری و دکتر حسین میسمی

 3- مقاله «پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام»

         دکتر محمدزمان رستمی

4- مقاله «شناسایی و اندازه‌گیری شاخص‌های عدالت و کارایی در نظام بانکی (مورد مطالعه بانک توسعه صادرات ایران)»

      دکتر حسین عیوضلو و مجید کریمی‌ریزی

5- مقاله «کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی؛ مزایا و محدودیت‌ها»

     دکتر محمدحسین پورکاظمی و دکتر خادم علیزاده و محسن کشاورز

6- مقاله «عدالت به مثابه روش؛ سیر رویکرد‌های روش‌شناختی»

      سیدمهدی زریباف، علی‌اکبر ناسخیان و علی سعیدی