داوران

راهنمای داوران

خواهشمند است داور(ان) محترم نکات ذیل را در داوری مورد توجه قرار دهند:
1. مقاله‌های ارسالی به نشریه قبلاً توسط سردبیر نشریه مورد بررسی اولیه قرار گرفته است، در صورت تناقض با اهداف و سیاست‌های نشریه، باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
2. برای اجتناب از سوگیری، اسامی نویسنده(گان) و داور(ان) مشخص نمی‌باشد (همترازخوانی پنهان دوطرفه/ Double-Blind Peer Review).
3. در صورت وجود تعارض منافع برای داور(ان) باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
4. مقالات در سامانه مشابهت‌یاب سمیم‌نور از جهت سرقت علمی بررسی می‌شوند، در صورت اطمینان و یا وجود شبه از سرقت علمی می‌‌بایست سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
5. داور(ان) موظف‌ بوده ظرف حداکثر 14 روز نتایج داوری را ارسال نمایند.
6. 7 روز پس از ارسال مقاله، یادآوری برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
7. در صورتی‌که ظرف 14 روز پس از ارسال مقاله برای داور(ان)، نتیجه واصل نگردد، یادآوری دوم برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
8. در صورتی که داور(ان) ظرف 3 روز از یادآوری دوم نتیج داوری را ارسال ننماید یا دلیل موجهی ارائه ندهد، مقاله به داور(ان) دیگر ارسال خواهد شد.
9. در صورتی‌که داور اصلاحاتی کلی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پاسخ به همراه مقاله اصلاح شده برای داور ارسال خواهد شد.
10. در صورتی‌که داور اصلاحاتی جزئی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پاسخ به همراه مقاله اصلاح شده برای سردبیر ارسال خواهد شد.
11. در داوری مجدد، داور موظف است ظرف 7 روز نظر خود را در خصوص قابل قبول بودن اصلاحات یا نیاز به اصلاحات بیشتر ارائه نماید.
12. داور(ان) در داوری مجدد نباید ایرادات جدید از طرح مطرح نماید؛ مگر اینکه در اثر اصلاحات و تغییرات نویسنده‌(گان) ایرادات جدید مهمی ایجاد شده باشد.
13. در صورتی‌که داور(ان) به طور اتفاقی نویسنده‌(گان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است داور بدون آشکار کردن این مسأله، داوری را انجام دهد.
14. در صورتی‌که نویسنده‌(گان) به طور اتفاقی داور(ان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است نویسنده‌(گان) بدون آشکار کردن این مسأله، اصلاحات را انجام دهد.
15. مقاله جهت بررسی برای حداقل 2 داور ارسال می‌گردد و نتیجه آن به شرح ذیل تصمیم‌گیری می‌شود و نتیجه به نویسنده مسئول اعلام می‌گردد:
      - در صورتی‌که هر دو داور مقاله را قابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیأت تحریریه مطرح خواهد شد.
      - در صورتی‌که هر دو مقاله را غیرقابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری در جلسه هیأت تحریریه مطرح خواهد شد.     
      - در صورتی‌که بین دو داور اختلاف نظر باشد، مقاله با نظر سردبیر برای داور سوم ارسال خواهد شد.
16. جهت راهنمایی از نحوه عملکرد سامانه نشریه اینجا را کلیل کنید.

فهرست داوران

نام داور سمت / سازمان
روح اله ابوجعفری دانشجوی دکترای سیاستگذاری علم و فناوری (IT)، دانشگاه تربیت مدرس
روح اله احمدی حاجی آبادی دانشجو دکترا
مهدی اخوان
کریم اسلاملوئیان عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
مهدی اسماعیل‌ پور عضو هیات علمی دانشگاه یزد معاون آموزشی و پژوهشی نهاد رهبری استان یزد
محمد ابراهیم آقابابایی
رضا اکبری دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
صادق الهام دانشگاه امام صادق(ع)
مقصود ایمانی
زهیر انصاریان دکتری دانشگاه تربیت مدرس
وحید یاوری دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
ایمان باستانی فر هیات علمی دانشگاه اصفهان
صادق بختیاری استاد دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان
مرتضی بکی دانشگاه امام صادق(ع)
مسلم بمانپور
احمد بهاروندی دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور
ابوالفضل پاسبانی صومعه عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری
سید مهدی پاک ذات دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق (ع) و مدیر دپارتمان نفت و انرژی مرکز پژوهشی آرا
عادل پیغامی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)
میثم پیله فروش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
محمدحسین پورکاظمی دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
حامد تاجمیر ریاحی دانشگاه امام صادق
محمد توحیدی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ع
ابوالقاسم توحیدی نیا به زودی به عنوان عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به کار می شوند
ابوالقاسم توحیدی نیا استاد / دانشگاه تهران
صادق توسلی
محمد اسماعیل توسلی استادیار گروه اقتصاد اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
محمد جواد توکلی هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی قم مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی
احسان جلالی لواسانی دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه عدالت
جعفر جمالی گروه آموزشی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونکی،
محمود جمال‌الدینی زنجانی
علیرضا چیت سازیان دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)
سجاد چوبینه طلبه حوزه
مجید حبیبیان نقیبی عضو هیآت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه ظباظبایی
توکل حبیب زاده
محمدرضا حیدری عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
محمد رضا حیدری گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه اصفهان
سیدامراله حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
سید عقیل حسینی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه یاسوج
سیدعلی حسینی
سیدمحمد حسینی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سید محمد رضا حسینی پژوهشگر
ُسید مهدی حسینی دولت آبادی فارغ التحصیل دکتری اقتصاد دانشگاه تهران
حسین حسن زاده
علی حسن زاده استادیار پژوهشکده پولی و بانکی
مهدی حمزه‌پور
امیر خادم علیزاده هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سید احسان خاندوزی دکترای علوم اقتصادی و سرپرست دفتر اقتصادی مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی
رسول خوانساری کارشناس ارشد پژوهشی
رامین خوچیانی استادیار دانشگاه آیت ا... بروجردی، بروجرد
مرتضی درخشان دانشگاه اصفهان
علیرضا دهقانی فیروزآبادی استادیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
سید محمد کاظم رجائی
سعید رجحان دانشجوی رشته معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
محمدزمان رستمی هیات علمی دانشگاه قم
مجید رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید
محسن رضایی صدرآبادی دکتری علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرنظام پایش دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی
حسین رضائی استاد دانشگاه- پیام نور
محمد جواد رضائی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد
مهدی رهبر عضوهیئت علمی
سید علی روحانی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
محمد هادی زاهدی وفا استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)
سیدمهدی زریباف رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدلهای اقتصادی، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
حسین زندی دانشگاه امام صادق علیه السلام
حسن سبحانی
سید علی سبحانی ثابت دانشگاه امام صادق(ع)
علی سعیدی دانشگاه قم، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی
سجاد سیفلو معاون گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر
یاسر سلیمانی مدرس دانشگاه و پژوهشگر
محمد سلیمانی استادیار در دانشگاه امام صادق (ع)
محمد سلیمانی استاد
مرتضی سلمان‌نژاد دانشگاه فردوسی
مصطفی سمیعی نسب هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
کیومرث سهیلی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی
محمدرضا شاهرودی
محمدصادق شبانی مسئول دبیرخانه و دبیر هیأت داوری سازمان بورس
مصطفی شیخانی دانشگاه امام صادق
محمد شیریجیان پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری
محمد جواد شریف زاده عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام
احمد شعبانی
احمد شعبانی
سیدمرتضی شهیدی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی خوارزمی
سعید شوال پور استادیار گروه مهندسی پیشرفت اقتصادی، دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت
مهدی صادقی شاهدانی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
مهدی صادقی شاهدانی دانشگاه امام صادق (ع)
سعید صحت
حسین صمصامی استاد
حجت السلام و المسلمین بهنام طالبی گروه فقه دانشگاه امام صادق
علی طاهری فرد
مهدی طغیانی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
رضا طهرانی مشاورحقوقی قراردادی حوزه نفت و گاز
علیرضا عالی پناه دانشگاه شهید بهشتی (ره)
جواد عبادی مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات
حجت الله عبدالملکی دانشگاه امام صادق
قهرمان عبدلی
محمد عترت دوست استادیار گروه الهیات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
سید هادی عربی
مرتضی عزتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمد مهدی عسکری دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)
محمد علیزاده دانشگاه امام صادق (ع)
حسین عیوضلو مدیر گروه اقتصاد سیاسی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)
حسین غفورزاده آرانی فارغ التحصیل- دانشگاه امام صادق علیه السلام
علی غلامی رئیس دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
مرتضی فخاری عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
مهدی فدائی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
سعید فراهانی فرد عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی تهران
احمدعلی قانع عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
احمدعلی قانع معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
مهدی قائمی اصل دانشگاه خوارزمی
وهاب قلیچ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
محمد حسین قوام دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
سید حسن قوامی فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع)
حسن کیایی دانشگاه امام صادق
سید ضیاءالدین کیاءالحسینی
عبدالمحمد کاشیان استادیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
مجتبی کاوند کارشناس سازمان بورس
علی اکبر کریمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
مجید کریمی دانشگاه امام صادق
محمد کهندل گروه بانکداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران ایران
محمدتقی گیلک حکیم آبادی دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران
سید عدنان لاجوردی
حسین میثمی عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی ج.ا.ا.
محمد مهدی مجاهدی موخر گروه آموزشی اقتصاد بازرگانی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
محمد تقی محبی عضو هیات علمی
مهدی محمدی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
مدیر سامانه محمد قائدامینی مدیر سامانه
محسن میری استادیار دانش جامع امام حسین علیه السلام
مرتضی مرتضوی کاخکی گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
یحیی میرحسینی دانشگاه آیه الله حائری میبد
سید حسین میرمعزی
غلامرضا مصباحی مقدم دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام
علی مصطفوی ثانی پژوهشگر مرکز رشد و دانش آموخته دکتری اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
عباس مصلایی پور معاون پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع)
غلامعلی معصومی نیا خدمتگذار دانشجویان
حمیدرضا مقصودی مدرس دانشگاه
اصغر آقا مهدوی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
علی مهدوی پارسا دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق ع
مهدی موحدی بکنظر دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد
میثم موسایی
سید عباس موسویان دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مهدی نادری دانشگاه شاهد
حمید ناظمان
رضا نجارزاده هیئت علمی
کامران ندری عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
داود نصرآبادی یکی از کارکنان در سازمان اوقاف و امور خیریه
حسن آقا نظری دانشیار و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمدنقی نظرپور
علی نعمتی دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد، حوزه علمیه خراسان
محمد نعمتی معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام
مهدی نعمتی
محمدجواد نوراحمدی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه
حسین هوشنگی