نمایه سال ششم (پاییز و زمستان 92 و بهار و تابستان 93) شماره های 11 و 12

نویسنده

کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

راهنمای استفاده کنندگان
نمایه سازی عبارت از ثبت و ضبط محتوای اطلاعاتی اسناد با استفاده از روش­های گوناگون، به منظور سازمان دادن اطلاعات به قصد سهولت بازیابی است. به طور خلاصه، نمایه سازی تخصیص واژه­ها یا اصطلاحات به اسناد، به منظور توصیف محتوای آن­ها برای بازیابی در مراحل بعد است. هدف نمایه سازی افزایش میزان دسترسی مراجعه کنندگان به مطالب موضوعی مورد جست وجو است. دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) با این هدف نمایه مجلات منتشر شده در سال پنجم انتشار خود را تنظیم نموده است. نمایه­ای را که شما خواننده محترم پیش رو دارید شمارگان 11 و 12 مجله را در بردارد. این نمایه در سه بخش تدوین و تنظیم گردیده است: نمایه پدید آورندگان، نمایه عنوان و نمایه موضوعی.
در نمایه پدید آورندگان اسامی افرادی که در مقالات قلم زده­اند به ترتیب حروف الفبا تنظیم گردیده است. به دلیل اینکه برخی مقالات توسط بیش از یک محقق تهیه گردیده، بخشی تحت عنوان نمایه پدید آورنده همکار تنظیم شده است. در نمایه عنوان و موضوع مقابل عناوین و واژگان کلیدی موضوعی شماره بازیابی که ارجاع به نمایه پدید آورندگان دارد، قرار گرفته است.
علائم اختصاری
: صفحه شروع و پایان مقاله
س سال مجله
ش شماره مجله

عنوان مقاله [English]

نمایه سال ششم (پاییز و زمستان 92 و بهار و تابستان 93) شماره های 11 و 12

نویسنده [English]

  • mahdi roayaei
کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)
چکیده [English]

راهنمای استفاده کنندگان
نمایه سازی عبارت از ثبت و ضبط محتوای اطلاعاتی اسناد با استفاده از روش­های گوناگون، به منظور سازمان دادن اطلاعات به قصد سهولت بازیابی است. به طور خلاصه، نمایه سازی تخصیص واژه­ها یا اصطلاحات به اسناد، به منظور توصیف محتوای آن­ها برای بازیابی در مراحل بعد است. هدف نمایه سازی افزایش میزان دسترسی مراجعه کنندگان به مطالب موضوعی مورد جست وجو است. دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) با این هدف نمایه مجلات منتشر شده در سال پنجم انتشار خود را تنظیم نموده است. نمایه­ای را که شما خواننده محترم پیش رو دارید شمارگان 11 و 12 مجله را در بردارد. این نمایه در سه بخش تدوین و تنظیم گردیده است: نمایه پدید آورندگان، نمایه عنوان و نمایه موضوعی.
در نمایه پدید آورندگان اسامی افرادی که در مقالات قلم زده­اند به ترتیب حروف الفبا تنظیم گردیده است. به دلیل اینکه برخی مقالات توسط بیش از یک محقق تهیه گردیده، بخشی تحت عنوان نمایه پدید آورنده همکار تنظیم شده است. در نمایه عنوان و موضوع مقابل عناوین و واژگان کلیدی موضوعی شماره بازیابی که ارجاع به نمایه پدید آورندگان دارد، قرار گرفته است.
علائم اختصاری
: صفحه شروع و پایان مقاله
س سال مجله
ش شماره مجله